Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WYSPANA MAMA ONLINE LLC" OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2024

Spis treści

 1. Definicje

 2. Dane kontaktowe

 3. Postanowienia ogólne

 4. Warunki techniczne, pliki cookies i treści bezprawne

 5. Składanie i potwierdzanie zamówień

 6. Realizacja zamówień

 7. Ceny, sposoby płatności oraz opłaty za dostarczenie zamówionego Towaru

 8. Miejsce i sposób składania reklamacji oraz procedura rozpatrywania

 9. Odstąpienie od umowy

 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostęp do procedur

 11. Dane osobowe i pliki cookies

 12. Postanowienia końcowe i załączniki

 13. DEFINICJE Hasło: ustalany przez klienta ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do zalogowania się do konta Klienta. Konto klienta: podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępowe do konta oraz sprawdzać stan zmówienia. Koszyk: funkcjonalność sklepu internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywania zakupów Towaru lub Usługi, umożliwiająca podgląd ich nazwy, ilości oraz wartości, kosztów dostarczenia oraz sumy wszystkich kosztów. Kurs on-line: opracowane przez Sprzedawcę szkolenie, prowadzone niestacjonarnie w określonym czasie za pomocą wybranych przez Sprzedawcę narzędzi służących do komunikowania się na odległość. Login: adres poczty elektronicznej Klienta, podany przy zakładaniu konta klienta i podawany wraz z hasłem podczas logowania się do tego konta. Przedmiot Zamówienia: zdefiniowane powyżej Towar lub Usługa. Określenie to jest używane w niniejszym Regulaminie zamiennie z określeniami Towar lub Usługa. Publikacja elektroniczna: publikacja oferowana w postaci elektronicznej bez względu na rodzaj i format plików, w jakich została utrwalona. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towaru lub Usługi za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprzedawca: spółka WYSPANA MAMA ONLINE LLC posługująca się dla potrzeb kontaktów z klientami adresem elektronicznym: [email protected] oraz numerem telefonu (+48) 660995884. Szkolenie stacjonarne i warsztaty: opracowane przez Sprzedawcę szkolenie lub warsztaty w lokalizacji wskazanej w opisie produktu. Towar: publikacje elektroniczne będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępne na platformie: www.wyspanamama.online Usługa: będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, materiały cyfrowe: e-booki, kursy online, webinary oraz konsultacje i szkolenia stacjonarne. Ustawa: Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Wejściówka: bilet umożliwiający uczestniczenie w szkoleniu stacjonarnym. Może mieć formę wpisania na listę uczestników.

 14. DANE KONTAKTOWE 2.1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.wyspanamama.online i jest prowadzony przez Sprzedawcę. 2.2. Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowej: Email: [email protected] Telefon: (+48) 660995884 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00. 2.3. Koszty połączeń telefonicznych ze Sprzedawcą w sprawie zawartej umowy wynikają z taryfy opłat jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym tego operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta konsument.

 15. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3.1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, rozwiązania lub zmiany umowy, postępowania reklamacyjnego. 3.2. Warunkiem dokonywania sprzedaży Towaru lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez konsumenta niniejszego Regulaminu. 3.3. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę. 3.4. Kupujący może utworzyć konta klienta. Utworzenia konta klienta następuje wskutek umowy o prowadzenie konta klienta zawartej pomiędzy Sprzedawcą a klientem. 3.5. Umowa o prowadzenie konta klienta jest zawierana na czas nieoznaczony. 3.6. W celu utworzenia konta klienta konieczna jest rejestracja. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia konsumentowi składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych, oraz umożliwia sprawdzanie stanu zamówienia. 3.7. Utworzenie konta klienta jest dokonywane po uprzednim: a) zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu; b) wyrażeniu zgodny na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych konsumenta; ustanowieniu loginu i hasła do konta przez klienta; e) zaznaczeniu opcji wyboru woli kupującego założenia konta. 3.8. Hasło do konta jest znane tylko klientowi. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu hasła i loginu w poufności. 3.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez konsumenta osobom trzecim hasła do konta oraz loginu. 3.10. Klient może w każdym czasie usunąć konto. Żądanie usunięcia konta należy zgłosić Sprzedawcy pocztą elektroniczną lub usunąć konto samodzielnie, zaznaczając odpowiednią opcję wyboru w panelu klienta. Żądanie usunięcia konta lub samodzielne usunięcie konta stanowi wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta klienta. 3.11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta klienta na adres poczty elektronicznej konsumenta. Wypowiedzenie może być dokonane, jeśli konsument korzysta z funkcji sklepu internetowego w sposób zakłócający funkcjonowanie sklepu lub w sposób naruszający prawa innych kupujących lub osób trzecich, lub konsument podejmuje działania polegające na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej, lub podejmuje innego rodzaju uciążliwe działania określane jako SPAM. 3.12. Klient może składać zamówienia wyłącznie po założeniu konta.

 16. WARUNKI TECHNICZNE I TREŚCI BEZPRAWNE 4.1. Korzystanie z udostępnionych funkcji sklepu internetowego jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych: a) korzystanie z komputera z dostępem do sieci Internet z prędkością 512kb/s; b) minimalne wymaganie sprzętu komputerowego: pamięć operacyjna 512MB, procesor x86 1GHz lub odpowiedniki; monitor i karta graficzna zgodne ze standardem XGA; minimalna rozdzielczość 1024x768 pikseli; dowolny dysk twardy obsługujący system operacyjny z minimum 100MB wolnego miejsca; c) zainstalowanie w komputerze jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome 3.0 lub nowsza; Opera 9 lub nowsza; Internet Explorer 9.0 lub nowsza; Mozilla FireFox 3.0 lub nowsza; d) włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies; e) minimalne wymaganie odnośnie systemu operacyjnego: Windows95 lub nowszy; Linux; MacOS9; f) w razie korzystania z urządzenia mobilnego – posiadanie w urządzeniu jednego z następujących mobilnych systemów operacyjnych: Android; Windows Phone; BlackBerry; iOS; g) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej 4.2. O funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony Sprzedawca informuje w opisie oferowanego Towaru na tronie internetowej sklepu internetowego. 4.3. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie sklepu oraz innych kupujących. 4.4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez innych kupujących oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. Sprzedawca stosuje protokół SSL w celu zapewniania bezpieczeństwa transmisji danych. 4.5. Klient nie może podejmować czynności polegających na: a) rozsyłaniu lub umieszczaniu w sklepie internetowym niezmówionej informacji handlowej lub umieszczania treści naruszających prawo (SPAM, zakaz umieszczania treści bezprawnych); b) modyfikowaniu jakichkolwiek treści sklepu internetowego, plików, jego funkcjonalności lub sprawności działania za wyjątkiem aktualizowania swoich danych w koncie klienta.

 17. SKŁADANIE I POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ 5.1. Klient składa zamówienia: a) wybierając jedną lub więcej pozycji asortymentowych oferowanego Towaru lub Usługi oraz ilość; b) podaje swoje imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego; c) wskazując adres, na jaki ma być wystawiona faktura, jeśli taką opcję wybrał; d) wybierając sposób płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach procesu zamawiania; 5.2. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz konsumenta, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej. 5.3. Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i klienta. 5.4. Klient potwierdza dokonanie zakupu poprzez naciśnięcie na stronie internetowej sklepu internetowego przycisku: „Złóż zamówienie”. 5.5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej. 5.6. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie internetowej sklepu internetowego: „Złóż zamówienie”.

 18. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 6.1. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia: a) w ciągu 48 godzin od daty złożenia i opłacenia zamówienia – w przypadku Towaru mającego postać elektroniczną (treści cyfrowe), niezapisaną na nośniku materialnym, takie jak publikacje elektroniczne b) w terminach określonych w ofercie, po dokonaniu zapłaty – w przypadku Usługi polegającej na szkoleniach stacjonarnych lub szkoleniach on-line; c) w terminach indywidualnie uzgodnionych z klientem, po dokonaniu zapłaty – w przypadku Usługi polegającej na konsultacji; 6.2 Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar w sposób wskazany w formularzu zamówienia – na podany przez klienta adres elektroniczny (email). 6.3. W razie niemożności terminowego zrealizowania zamówienia, Sprzedawca pocztą elektroniczną powiadomi o tym klienta, nie później niż w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia, proponując inny termin realizacji lub realizację części zamówienia. 6.4. Klient może nie zaakceptować proponowanego nowego terminu realizacji zamówienia, a także proponowanej realizacji części zamówienia i w takim przypadku Sprzedawca zwróci całą otrzymaną cenę w ciągu trzech dni od daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia lub niezaakceptowania realizacji części zamówienia, a klient nie będzie podnosił wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia. 6.5. W przypadku podanie błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu elektronicznego (email), Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostarczenia Towaru. 6.6. Szkolenia on-line są świadczone w terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej sklepu internetowego. 6.7. Szkolenia stacjonarne i warsztaty są świadczone w miejscu i terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej sklepu internetowego. 6.8. Konsultacje są świadczone w miejscu i terminie uzgodnionym indywidualnie. 6.9. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar czy Usługę wolne od wad fizycznych i prawnych. 6.10. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.

 19. CENY, SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ OPŁATY ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONEGO TOWARU 7.1. Wszystkie ceny Towaru lub Usługi są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny są wyrażone w walucie polskiej. 7.2. Ceny Towary lub Usługi są podane w ofercie na stronach internetowych sklepu internetowego. 7.3. Informacje o cenie Towaru lub Usługi oraz o ich istotnych właściwościach są umieszczone przy oferowanym na stronie sklepu internetowego Towarze. 7.4. W ramach sklepu internetowego jest dostępna płatność online – przelew elektroniczny lub karta płatnicza, obsługiwane przez międzynarodowy system bankowości elektronicznej STRIPE, Inc. 7.5. Płatności on-line, dokonywane przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, są dokonywane natychmiastowo. 7.6. Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usługi nie pociąga za sobą kosztów doręczenia.

 20. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI ORAZ PROCEDURA ROZPATRYWANIA 8.1. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie. 8.2. Reklamacje można składać korzystając z korespondencji elektronicznej wysłanej na adres e-mail: [email protected] 8.3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenie daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądnie klienta oraz numer konta bankowego konsumenta, na który w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Przedmiotu zamówienia Sprzedawca zwróci cenę. 8.4. Termin na rozpatrzenie reklamacji, w razie żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny z określeniem kwoty obniżenia, wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych od daty jej złożenia Sprzedawcy. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał. 8.5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.

 21. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 9.1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów i art. 38 Ustawy, a w szczególności do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. 9.2. Sprzedawca dopuszcza możliwość bezpłatnego przesunięcia przez Uczestnika terminu swojego uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym lub warsztatach wyłącznie do 7 dni przed realizacją szkolenia/warsztatów. Po tym terminie nie ma już możliwości przeniesienia szkolenia na inny termin.

 22. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, DOSTĘP DO PROCEDUR 10.1 Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposób dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, występując z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania sądu polubownego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2011 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów konsumenckich. Informacje o procedurach, sposobach dostępu i wykazach sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Postępowanie przed takim sądem jest każdorazowo dobrowolne, zarówno dla konsumenta, jak i Sprzedawcy. 10.2 Konsument może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej. 10.3 Konsument może zwrócić się do organizacji konsumenckiej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, na przykład do Federacji Konsumentów, informacje pod adresem strony internetowej: www.federacja-konsumentów.org.pl. Postępowanie przy udziale organizacji konsumenckiej jest każdorazowo dobrowolne, zarówno dla Konsumenta, jak i dla Sprzedawcy. 10.4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i jest każdorazowo dobrowolny, zarówno dla konsumenta, jak i dla Sprzedawcy. 10.5. Spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 23. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 11.1. Administratorem podanych w trakcie procesu zamawiania danych osobowych jest: WYSPANA MAMA Online LCC, adres elektroniczny: [email protected] 11.2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia lub usunięcia. 11.3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny Klienta pozwalające na identyfikację urządzenia Klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i ułatwiają Sprzedawcy modernizowanie funkcjonalności sklepu internetowego na potrzeby klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej sklepu internetowego. 11.4. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta, a zgoda jest wyrażana przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie Klient korzysta. 11.5. Klient może w każdym czasie wyłączyć opcję w przeglądarce internetowej, pozwalającą na wykorzystywanie funkcjonalności plików cookies. 11.6. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies są zamieszczone w zakładce „polityka prywatności”.

 24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2024 roku.